Inloggen

Gebruiksvoorwaarden voor gemeenten

Door een gemeente-account aan te maken voor de GIS-tool jeugdmaps.be verklaart u zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden:

 1. Enkel gemeentebesturen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen een gemeente-account aanmaken op jeugdmaps.be. Per gemeente kan er slechts één account aangemaakt worden.
 2. De GIS-tool jeugdmaps.be geeft u toegang tot de GIS-databank jeugdmaps.be. Bepaalde gegevens in deze databank worden gebruikt door de Vlaamse Belastingdienst om een vrijstelling van onroerende voorheffing toe te kennen voor infrastructuren van erkend jeugdwerk. Daarom is het van groot belang dat de gegevens in de databank correct zijn. Wanneer u via deze tool gegevens aan de GIS-databank toevoegt, verklaart u dit te doen naar eer en geweten, en zeker niet doelbewust foute gegevens aan de databank toe te voegen.
 3. Jeugdmaps.be bevat heel wat publieke gegevens die u ten allen tijde mag verspreiden en delen met derden. Publieke gegevens zijn alle gegevens die beschikbaar zijn op het publieke deel van jeugdmaps.be (dus zonder login). Voor deze publiek toegankelijke dataset geldt de Vlaamse Gratis Open Data Licentie.
 4. Alle andere gegevens zijn niet-publiek. Voor deze gegevens geldt de Vlaamse Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik, met volgende restricties:

  • Deze data zijn geen open data. Zij mogen enkel ter beschikking worden gesteld aan de partners van jeugdmaps.be, aan gemeentelijke, provinciale, regionale en federale overheidsdiensten in Vlaanderen, aan onderzoeksinstellingen en studiebureaus die handelen in opdracht van hogervermelde partners en overheidsdiensten, of mits expliciete toestemming van De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
  • Het gebruik van de data mag op geen enkele wijze nadeel berokkenen aan kinderen, jongeren of de jeugdsector
  • De gebruiker aan wie deze data ter beschikking worden gesteld mag de data niet doorgeven aan derden (ook niet indien de gebruiker de data zou bewerken/aanpassen), tenzij mits expliciete toestemming van De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
  • Voor persoonsgegevens en contactgegevens van verenigingen gelden specifieke beperkingen (zie § 5 en § 6)
 5. De GIS-databank jeugdmaps.be bevat persoonsgegevens. Omwille van de bescherming van persoonsgegevens mag u deze gegevens enkel gebruiken onder volgende voorwaarden:

  • Persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden in functie van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur
  • Persoonsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan of beschikbaar gesteld voor derden, met uitzondering van de partners van jeugdmaps.be, de Vlaamse Belastingdienst en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, die de gegevens enkel mogen gebruiken in functie van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur
  • Persoonsgegevens mogen niet worden gebruikt voor marketing doeleinden, reclamecampagnes of communicatiecampagnes via de post, email of telefoon
  • De best mogelijke veiligheidsmaatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens in de GIS-databank jeugdmaps.be
  • Voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Privacy-commissie, met identificatienummer VT005072617.
 6. De GIS-databank jeugdmaps.be bevat contactgegevens van verenigingen (adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers):

  • Deze contactgegevens mogen niet als lijsten worden doorgegeven aan of beschikbaar gesteld voor derden, met uitzondering van de partners van jeugdmaps.be, de Vlaamse Belastingdienst en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, die de gegevens enkel mogen gebruiken in functie van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur
  • De contactgegevens mogen niet worden gebruikt voor marketing doeleinden, reclamecampagnes of communicatiecampagnes via de post, email of telefoon
 7. Gegevens mogen enkel gratis ter beschikking gesteld worden aan eventuele gebruikers. De gegevens mogen niet verkocht worden.
 8. De GIS-tool jeugdmaps.be mag niet gebruikt worden ten nadele van kinderen, jongeren of de jeugdsector.