Inloggen

Bescherming van persoonsgegevens

In jeugdmaps.be worden een aantal persoonsgegevens geregistreerd, namelijk gegevens over contactpersonen van jeugdwerkorganisaties en gegevens over eigenaars van jeugdwerkinfrastructuur.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gegevens worden dan ook behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Privacy-commissie, met identificatienummer VT005072617.

Door het verstrekken van persoonsgegevens stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Mediaraven vzw (Smidsestraat 130, 9000 Gent) en De Ambrassade vzw (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel), en door de jeugdwerkkoepel indien het om gegevens van een gekoepelde jeugdwerkorganisatie gaat. Deze organisaties zijn de verantwoordelijken voor de verwerking. Je stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Mediaraven, De Ambrassade, en de jeugdwerkkoepel of door hun aangestelden in alle confidentialiteit plaats heeft.

Daarbij gelden de volgende garanties:

  • De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstellingen van jeugdmaps.be en de toekenning van een vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur
  • De persoonsgegevens worden niet voor marketing aangewend en niet bekendgemaakt aan derden, met uitzondering van de jeugdwerkorganisatie op wie de gegevens betrekking hebben, en het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Belastingdienst die de gegevens enkel mogen gebruiken in functie van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van de persoonsgegevens misbruik maken